快捷搜索:

料因循误了,残毡拥雪,故人心眼。

料因循误了,残毡拥雪,故民心眼。

出自宋朝张炎的《解连环·孤雁
原文赏析:
楚江空晚。怅离群万里,恍然惊散。自顾影、欲下寒塘,正沙净草枯,水平天远。写不成书,只寄得、相思一点。料因循误了,残毡拥雪,故民心眼。
谁怜旅愁荏苒。谩长门夜悄,锦筝弹怨。想伴侣、犹宿芦花,也曾念春前,去程应转。暮雨相呼,怕猛然、玉关重见。未羞他、双燕归来,画帘半卷。
拼音解读
chǔ jiāng kōng wǎn 。chàng lí qún wàn lǐ ,huǎng rán jīng sàn 。zì gù yǐng 、yù xià hán táng ,zhèng shā jìng cǎo kū ,shuǐ píng tiān yuǎn 。xiě bú chéng shū ,zhī jì dé 、xiàng sī yī diǎn 。liào yīn xún wù le ,cán zhān yōng xuě ,gù rén xīn yǎn 。
shuí lián lǚ chóu rěn rǎn 。màn zhǎng mén yè qiāo ,jǐn zhēng dàn yuàn 。xiǎng bàn lǚ 、yóu xiǔ lú huā ,yě céng niàn chūn qián ,qù chéng yīng zhuǎn 。mù yǔ xiàng hū ,pà mò dì 、yù guān zhòng jiàn 。wèi xiū tā 、shuāng yàn guī lái ,huà lián bàn juàn 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: