快捷搜索:

鹧鸪天(别许侍郎奕即席赋)

鹧鸪天(别许侍郎奕即席赋)原文
公在春官我已归。公来东蜀我居西。及公自遂移潼日,正我由潼使遂时。
如有碍,巧相违。人生禁得几分飞。只祈彼此身长健,同处何曾有分袂。
鹧鸪天(别许侍郎奕即席赋)拼音解读
gōng zài chūn guān wǒ yǐ guī 。gōng lái dōng shǔ wǒ jū xī 。jí gōng zì suí yí tóng rì ,zhèng wǒ yóu tóng shǐ suí shí 。
rú yǒu ài ,qiǎo xiàng wéi 。rén shēng jìn dé jǐ fèn fēi 。zhī qí bǐ cǐ shēn zhǎng jiàn ,tóng chù hé céng yǒu bié lí 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: